CP 100-118

(Xếp hạng CP 140 | %)

Bulbasaur

HP 30-38

(Xếp hạng HP 140 | %)

Click ảnh hoặc kéo thanh bên dưới để chọn Pokémon

Cấp độ của bạn: 5 Trainer Level
Total XP: 10000

Cấp độ của pokémon: 5 Pokémon Level ECpM: 0.2902499

Nâng cấp cần:
(POWER UP)
600
Stardust
1
Candy

CP của pokémon: 5 Giới hạn CP: 100 - 118

HP của pokémon: 5 Giới hạn HP: 100 - 118

Attack
Defense
Stamina
Cơ bản
30
30
30
Individual
5
5
5
Tổng
35
35
35
35 × 351/2 × 351/2 × ECpM2 = CP 134 (134.237)
35 × ECpM = HP 134 (134.237)
CP và HP luôn được làm tròn xuống và có giá trị nhỏ nhất là 10

Type
213.42 kg
Weight
2.59 m
Height
Kỹ năng tốt nhất
Bị khắc chế bởi
Khắc tinh của các hệ
Bị khắc chế bởi các hệ
Có lợi thế khi chiến đấu
Gặp bất lợi khi chiến đấu
Tham khảo : isitin.org