Xem thông tin và hành trình huấn luyện

Bạn có thể xem được hành trình, mục tiêu, huy chương và toàn bộ thông tin huấn luyện của mình qua profile.

Để truy cập Profile bạn làm như sau:
Trong giao diện bản đồ chính, chạm vào hình trong icon ảnh của nhân vật.

Các thông tin trong Profile:

  1. Tên nhân vật.
  2. Hình ảnh nhân vật.
  3. Cấp độ hiện tại.
  4. Tiến độ thực hiện để tăng cấp độ tiếp theo.
  5. Nhật ký hoạt động.
  6. Số lượng PokéCoins đang sở hữu.
  7. Thời gian bắt đầu cuộc phiêu lưu.
  8. Team bạn lựa chọn.
  9. Các huy chương đã đạt được và tiến độ thực hiện các mục tiêu tiếp theo.

Lưu ý: Một khi bạn đã lựa chọn team thì không thể lựa chọn lại.

CHIA SẺ